Sitzungen

 

Datum Bezeichnung Status ö / nö
15 Zeilen
16.09.2021 Bauausschusssitzung Abgeschlossen ö / nö
21.09.2021 Finanzausschusssitzung Niederschrift ö / nö
23.09.2021 Marktgemeinderatssitzung Abgeschlossen ö / nö
12.10.2021 Marktgemeinderatssitzung Niederschrift ö / nö
14.10.2021 Bauausschusssitzung Einladung ö / nö
2021_10_14_BA_Bekanntmachung ö
19.10.2021 Marktgemeinderatssitzung Einladung ö / nö
2021_10_19_MGR_Bekanntmachung ö
21.10.2021 Marktgemeinderatssitzung Einladung ö / nö
2021_10_21_MGR_Bekanntmachung ö
09.11.2021 Marktgemeinderatssitzung Einladung ö / nö
2021_11_09_MGR_Bekanntmachung ö
15.11.2021 Bürgerversammlung Einladung ö
2021_11_15_Bürgerversammlung_BKM ö
16.11.2021 Marktgemeinderatssitzung Einladung ö / nö
18.11.2021 Bauausschusssitzung Einladung ö / nö
23.11.2021 Tourismusausschusssitzung Einladung ö / nö
25.11.2021 Marktgemeinderatssitzung Einladung ö / nö
09.12.2021 Bauausschusssitzung Einladung ö / nö
14.12.2021 Marktgemeinderatssitzung Einladung ö / nö