Sitzungen

 

Datum Bezeichnung Status ö / nö
14 Zeilen
16.12.2020 Bauausschusssitzung Abgeschlossen ö
16.12.2020 Gemeinderatssitzung Abgeschlossen ö / nö
27.01.2021 Bauausschusssitzung Einladung ö
27.01.2021 Gemeinderatssitzung Einladung ö / nö
10.02.2021 Bauausschusssitzung Einladung ö / nö
24.02.2021 Gemeinderatssitzung Einladung ö / nö
10.03.2021 Haupt- und Umweltausschuss Einladung
17.03.2021 Bauausschusssitzung Einladung ö / nö
24.03.2021 Gemeinderatssitzung Einladung ö / nö
21.04.2021 Bauausschusssitzung Einladung ö / nö
28.04.2021 Gemeinderatssitzung Einladung ö / nö
05.05.2021 Haupt- und Umweltausschuss Einladung
12.05.2021 Bauausschusssitzung Einladung ö / nö
19.05.2021 Gemeinderatssitzung Einladung ö / nö